STADGAR FÖR TEOLOGISKA STUDENTFÖRENINGEN VID ÅBO AKADEMI

I Allmänna bestämmelser

1 § Föreningens namn är Teologiska studentföreningen vid Åbo Akademi r.f. och dess hemort är Åbo.

2 § Föreningens språk är svenska.

II Syfte och verksamhetsformer

3 § Föreningens syfte är att sammansluta teologistuderande vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi till en kamratkrets och att bidra till att öka förståelsen för teologin i dagens samhälle.

4 § För att uppnå sitt syfte kan föreningen ordna bland annat gästföreläsningar, fester och andra sammankomster.

III Medlemmar

5 § Till ordinarie medlem kan huvudämnesstuderande och biämnesstuderande inom teologi vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi antas. Dessa bör anta föreningens syfte och stadgar.

6 § Valmötet beslutar om storleken av den årliga medlemsavgift som uppbärs av de ordinarie medlemmarna.

7 § Föreningen får anta understödande medlemmar (enligt arbetsordningen).

8 § Till hedersmedlem kan föreningen anta en person som genom sin verksamhet för föreningen gjort sig förtjänt av det. Beslut om detta fattas vid ett medlemsmöte.

IV Föreningens möten

9 § Den allmänna beslutande makten tillkommer ett medlemsmöte bestående av föreningens ordinarie medlemmar. Ett medlemsmöte är beslutfört då minst en femtedel (1/5) av föreningens ordinarie medlemmar är närvarande.

10 § Ordinarie medlemsmöten är vårmötet, som skall hållas inom februari eller mars månad, och valmötet, som skall hållas inom november månad. Extra medlemsmöten sammankallas om styrelsen anser det nödvändigt eller om minst en tiondel (1/10) av föreningens ordinarie medlemmar skriftligen anhåller om det.

11 § Ett medlemsmöte sammankallas av styrelsen genom anslag på utbildninglinjens anslagstavlor minst en vecka före mötet. Då styrelsen eller föreningens möte så beslutar, är deltagande i föreningens möte också möjligt per post eller genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel före och under mötet.

12 § Röstberättigad vid medlemsmötet är varje ordinarie medlem som före mötet betalat medlemsavgiften för respektive år. Alla röstberättigade har lika rösträtt.

13 § Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid personval avgör emellertid lotten.

14 § Vid föreningens vårmöte behandlas åtminstone följande ärenden:

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare.
 3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.
 4. Föredragningslistan för mötet godkänns.
 5. Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande över föregående räkenskapsperiod presenteras.
 6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga för föregående räkenskapsperiod.
 7. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden behandlas.

15 § Vid föreningens valmöte behandlas åtminstone följande ärenden:

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare.
 3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.
 4. Föredragningslistan för mötet godkänns.
 5. Verksamhetsplanen, budgeten och medlemsavgiftens storlek fastställs.
 6. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar för följande räkenskapsperiod.
 7. Val av två verksamhetsgranskare samt två suppleanter för verksamhetsgranskarna för följande räkenskapsperiod.
 8. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden behandlas.

16 § Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid ett medlemsmöte skall medlemmen skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

V Räkenskapsperiod och verksamhetsgranskning

17 § Föreningens räkenskapsperiod sammanfaller med kalenderåret.

18 § Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till verksamhetsgranskarna senast tre veckor före vårmötet.

19 § Verksamhetsgranskarna ska ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast en vecka före vårmötet.

VI Styrelsen

20 § Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare och upp till fyra övriga styrelsemedlemmar.

21 § Styrelsemedlemmarna för följande räkenskapsperiod utses vid valmötet. Vid behov kan valmötet välja enbart styrelseordföranden och ett tillräckligt antal styrelsemedlemmar och ge styrelsen i uppdrag att inom sig fördela de övriga posterna. Styrelsens mandattid är ett kalenderår.

22 § Valbar till styrelsen är varje ordinarie medlem.

23 § Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då ordföranden har förhinder, på kallelse av vice ordföranden, då de anser att det behövs eller om två styrelsemedlemmar så kräver.

24 § Styrelsen är beslutförd då minst tre femtedelar (3/5) av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande.

25 § Omröstningarna i styrelsen avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid personval avgör emellertid lotten.

26 § Kallelse till styrelsemöte skall utfärdas senast tre dagar före mötet.

27 § Styrelsen kan tillsätta funktionärer eller utskott för särskilda uppgifter.

VII Arbetsordning

28 § Arbetsordningen innehåller närmare bestämmelser om stadgarnas tillämpning och föreningens verksamhet. Arbetsordningen finns att beskåda hos styrelsen.

29 § Beslut om ändring av arbetsordningen fattas på medlemsmöte med 3/4 majoritet av de avgivna rösterna. Ändringen träder i kraft direkt. Ärendet måste dock finnas med i möteskallelsen.

VIII Namnteckningsrätt

30 § Föreningens namn kan tecknas av styrelsens ordförande eller skattmästare. För enskilda ärenden kan styrelsen befullmäktiga också någon annan ordinarie medlem att teckna föreningens namn.

IV Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

31 § För ändring av dessa stadgar krävs beslut, som vid två på varandra följande medlemsmöten, med minst två veckors mellanrum, omfattas av minst tre femtedelar (3/5) av de avgivna rösterna. De avgivna rösterna ska representera minst en femtedel (1/5) av föreningens ordinarie medlemsantal. Vid den senare behandlingen får inga ändringar göras till ändringsförslaget. Det kan då endast godkännas eller förkastas.

32 § För upplösning av föreningen krävs beslut, som vid två på varandra följande medlemsmöten, med minst två veckors mellanrum, omfattas av minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna. De avgivna rösterna skall representera minst hälften (1/2) av föreningens ordinarie medlemsantal.

33 § Ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen kan behandlas på ett medlemsmöte endast om detta framgått av möteskallelsen.

34 § Upplöses föreningen tillfaller dess egendom Åbo Akademis Studentkår.

ARBETSORDNING FÖR TEOLOGISKA STUDENTFÖRENINGEN VID ÅBO AKADEMI

I Allmänna bestämmelser

1 § Teologiska studentföreningen vid Åbo Akademi r.f.:s verksamhet är reglerad av lagen om föreningar, föreningens stadgar och denna arbetsordning. Arbetsordningen innehåller närmare bestämmelser om stadgarnas tillämpning och föreningens verksamhet.

II Syfte och verksamhetsformer

2 § Föreningens främsta uppgift för uppnåendet av dess syfte är att upprätthålla föreningens kafferum, förutsatt att föreningen av fakulteten, akademin eller på något annat sätt fått tillgång till ett lämpligt utrymme för denna verksamhetsform.

3 § Årliga återkommande evenemang som föreningen bör ordna är vårfest, höstfest, grötfest samt wappfrukost. Utöver dessa är möjliga verksamhetsformer samkväm av olika slag, gulnäbbsintagning, sedermåltid, gratisloppis, filmkvällar, biljardkvällar, gästföreläsningar, psalmcafé, spelkvällar etc.

III Medlemmar

4 § En understödande medlem kan understöda föreningen med en med styrelsen överenskommen summa men om inget annat kommit överens om så är den understödande summan densamma som föreningens medlemsavgift. En understödande medlem har samma förmåner som en ordinarie medlem bortsett från rösträtt på föreningens medlemsmöten.

5 § Med studerande avses såväl studerande vid Åbo Akademi samt studerande vid andra högskolor.

6 § En hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

7 § Upprätthållandet av en medlemsförteckning sköts av informatören i samarbete med skattmästaren.

IV Föreningens möten

8 § Utöver möteskallelse som skickas ut på föreningens e-postlista så sätts en möteskallelse även på kafferummets anslagstavla minst en vecka före mötet.

9 § Beslut i ärende som på medlemsmöte upptas till behandling utom föredragningslistan får fattas endast om det enhälligt förklaras brådskande av mötet.

10 § Medlem som inte instämmer i föreningens beslut får vid det möte beslutet fattades anmäla sin avvikande mening till protokollet.

V Styrelsen

11 § Utöver de styrelseposter som nämns i stadgarna kan styrelsen ha en informatör, en webbansvarig samt en eller flera värdar/värdinnor.

12 § Om en styrelsemedlem avslutar sina teologistudier och således enligt stadgarna inte kan anses som ordinarie medlem så får denne slutföra sin mandatperiod förutsatt att man är villig att göra detta.

13 § Om en styrelsemedlem inte kan slutföra sitt styrelseuppdrag kan styrelsen inom sig välja en ersättare dock inte så att de i § 14. nämnda kombinationer av styrelseuppdrag blir aktuella. Om det inte finns någon i styrelsen som vill överta det lediga ansvarsområdet kan platsen lediganslås och en ersättare kan väljas på ett medlemsmöte.

14 § En styrelsemedlem kan vid behov inneha två styrelseposter. Dock innebär inte detta att personen har två röster vid styrelsemötena. En del poster är dock inte möjliga att inneha samtidigt. Dessa är; Ordförande – skattmästare samt ordförande –vice ordförande.

15 § Styrelsen åläggs:

 1. Att leda och organisera föreningens verksamhet samt gemensamt bära ansvar för den ekonomiska verksamheten.
 2. Att förbereda de ärenden som skall behandlas på medlemsmöten, och att sammankalla föreningens möten.
 3. Att verkställa de av föreningen fattade besluten.
 4. Att till vårmöte inlämna sin verksamhetsberättelse och till valmöte förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.

16 § Ordförande åläggs:

 1. Att sammankalla styrelsens möten, samt förbereda föredragningslistor.
 2. Att leda styrelsens verksamhet.
 3. Att övervaka att föreningens och styrelsens beslut verkställs i enlighet med stadgorna.
 4. Att sammanställa föreningens verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan.
 5. Att fungera som föreningens ansikte utåt samt upprätthålla kontakten till personalen inom utbildningslinjen för teologi. Ordförande äger rätt att närvara vid alla inom föreningen verkande kommittéers sammanträden och därvid yttra sig.

17 § Vice ordförande åläggs:

 1. Att vid förfall för styrelseordföranden träda i ordförandes ställe.
 2. Att hjälpa ordförande och ansvara för kommittéarbete.
 3. Att ansvara för höstfestens auktion samt vårfestens Ture Teologgala.
 4. Att vårda om föreningens fana samt uppmuntra till deltagande i Kårens fantåg.

18 § Sekreteraren åläggs:

 1. Att föra protokoll över styrelsens möten.
 2. Att sköta föreningens inkommande samt utgående post.
 3. Att föra förteckning över utdelade förtjänsttecken och andra bemärkelser.
 4. Att ansvara för föreningens arkiv.

19 § Skattmästaren åläggs:

 1. Att handha kassan och räkenskaperna.
 2. Att ombesörja indrivningen av medlemsavgifter och andra inkomster.
 3. Att verkställa utbetalningar.
 4. Att förvalta märken och övrig egendom som inte anförtrotts i annans vård.
 5. Att utarbeta styrelsens redovisning.
 6. Att inför olika evenemang i samråd med värd/värdinna uppgöra en budget. Samt inför nästa verksamhetsår uppgöra ett budgetförslag.

20 § Informatören åläggs:

 1. Att i samråd med styrelseordföranden omhänderha styrelsens och föreningens interna och externa information.
 2. Att administrera föreningens e-postlistor.
 3. Att inför evenemang på campus sköta bokandet av utrymmen.
 4. Att i samarbete med skattmästaren föra förteckning över medlemmar, understödande medlemmar samt hedersmedlemmar.

21 § Webbansvariga åläggs:

 1. Att se till att informationen på föreningens hemsida samt facebooksidor fortlöpande hålls aktuell.
 2. Att ombesörja att föreningens hemsida uppdateras regelbundet kring evenemang med såväl bilder som texter som föreningen ordnat samt annat av intresse för föreningsmedlemmarna. För att skapa ett bredare spektrum av texter på föreningens hemsida bör webbansvarige uppmuntra ett flertal olika studeranden att bidra till innehållet.
 3. Att ta hand om föreningens andra sociala medier.

22 § Värden/Värdinnan åläggs:

 1. Att förbereda och organisera föreningens samkväm och fester, och att i samråd med skattmästaren uppgöra en budget för dessa.
 2. Att ha huvudansvaret för upprätthållandet av föreningens kafferum.

VI Förtjänsttecken, pinsar och övriga utmärkelser

23 § Föreningens utmärkelser består av Medlemspins med rosett, Förtjänsttecknet, Stora förtjänsttecknet samt Amiralsmärket.

24 § Medlem eller alumn har rätt att bära Medlemspinsen.

Medlem som utmärkt sig på ett positivt sätt genom att arbeta för föreningen,
men vars meriter inte räcker till förtjänsttecken, kan tilldelas rosett att bära
bakom Medlemspinsen. Om utdelandet av rosetterna beslutar
förtjänstteckenskommittén.

25 § Förtjänsttecknen och rosetten delas ut vid föreningens höstfest. Samtliga
tecken delas ut av en förtjänsteckenskommitté sammankallad av styrelsen.
Kommittén består av ordförande, viceordförande, en äldre studerande eller
alumn samt en eller två övriga som kan tänkas bidra till uppgiften.
Föreningens medlemmar får inför varje höstfest föreslå medlemmar eller
utomstående som kunde tilldelas förtjänsttecken med motivering om varför.
Kommittén tar ställning till inkomna förslag och gör en bedömning om
motiveringen är tillräcklig för utdelning av förtjänsttecken. Vid utdelning av
förtjänsttecken bör förutom tecknets motivering som finns nedskriven i 26§-
28§ även en personlig motivering medfölja.

26 § Förtjänsttecknet tillfaller medlem eller alumn av Teologiska
studentföreningen eller utomstående person som genom sin aktivitet,
företagsamhet och vilja att hjälpa till har gjort en viktig och/eller allmännyttig
insats för föreningen och dess medlemmar. Innehavare av förtjänsttecken har
även rätt att bära rosett till Medlemspinsen.

27 § Det stora förtjänsttecknet tillfaller medlem eller alumn av Teologiska
studentföreningen, som tilldelats Förtjänsttecknet och som genom sin aktivitet,
företagsamhet och vilja att hjälpa till vid flera tillfällen och olika sammanhang
gjort en synnerligen stor, viktig och/eller allmännyttig insats för föreningen och

dess medlemmar. Personen ifråga har med sin närvaro spridit glädje inom och
utanför föreningen samt lojalt tjänat föreningen.

28 § Amiralsmärket tillfaller medlem eller alumn av Teologiska
studentföreningen som genom sitt uppträdande uppfyller kriteriet för såväl
Förtjänsttecknet som Stora förtjänsttecknet. Personen ifråga ska dessutom ha
visat ett synnerligt stort engagemang för föreningen och dess medlemmar
genom att på ett osjälviskt vis alltid ställa upp.

29 § Föreningens utmärkelser bärs enligt etikettens föreskrifter vid lämpliga
tillfällen.

VII Ändring av arbetsordning

30 § Beslut om ändring av arbetsordningen fattas vid medlemsmöte med 3/4 majoritet. Ändringen träder i kraft direkt. Ärendet måste finnas med i möteskallelsen.