Medlemsmöteskallelse

TEOLOGISKA STUDENTFÖRENINGENS MEDLEMSMÖTE

Föredragningslista

13.12.2017 kl. 18:15

Seminarierummet i Tryckerihuset

TSF ankka

1 Mötet öppnas

2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare

3 Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras

4 Godkännande av föredragningslista

5 Val av resterande styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2018

6 Övriga ärenden

7 Mötet avslutas