Höstmöteskallelse

Teologiska Studentföreningens Höstmöte

Föredragningslista

14.11.2017 kl. 12:00

Seminarierummet i tryckerihuset

TSF ankka

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare

§3 Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras

§4 Godkännande av föredragningslista

§5 Verksamhetsplanen, budgeten och medlemsavgiftens storlek fastställs

§6 Val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar för följande räkenskapsperiod

§7 Val av två verksamhetsgranskare och två verksamhetsgranskarsuppleanter för följande räkenskapsperiod

§8 Diskussion om förtjänsttecknens utdelning samt sammankallande av kommitté

§9 St. Petersburg resan

§10 Sammankallande av vårfestkommitté

§11 Planering av ÅA-100 aktiviteter samt sammankallande av möjlig sedermåltidskommitté

§12 Övriga ärenden

§13 Mötet avslutas

 

För att mötet ska gå snabbare gå in och läs;

Verksamhetsplanen på förhand här!

Budgeten här!

Diskussions underlag för utdelning av förtjänstecken här!